Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
59
Chế độ Chương trình
Máy ảnh tự động điều chỉnh tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ để có 
thể đạt được một giá trị khẩu độ tối ưu.
Chế độ này rất hữu dụng khi bạn muốn chụp ảnh với độ phơi sáng ổn 
định đồng thời có thể thay đổi các cài đặt khác.
Trên Màn hình Chế độ, chọn Chương trình.
Chọn tùy chọn mong muốn. 
Nhấn nửa chừng [Nút chụp] để lấy nét và bấm [Nút chụp
để chụp ảnh.