Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
60
Đổi Chương trình
Chức năng Đổi Chương trình cho phép bạn điều chỉnh tốc độ màn 
trập và giá trị khẩu độ trong khi máy ảnh vẫn duy trì độ phơi sáng 
không đổi. Bấm [I] để chọn tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ và 
bấm [C/F] để điều chỉnh giá trị khẩu độ. Tốc độ màn trập sẽ thay 
đổi theo như giá trị khẩu độ.
Tốc độ Màn trập Tối thiểu
Cài đặt tốc độ màn trập không chậm hơn tốc độ được chọn. Tuy 
nhiên, nếu không đạt được giá trị phơi sáng tối ưu do độ nhạy sáng 
ISO đã đạt đến giá trị ISO tối đa được cài đặt bởi Dải ISO Tự động, tốc 
độ màn trập có thể chậm hơn tốc độ màn trập tối thiểu đã được chọn.
Để cài đặt tốc độ 
màn trập tối thiểu,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Tốc độ màn trập 
tối thiểu 
 một tuỳ chọn.
•  
Tính năng này chỉ có khi độ nhạy sáng ISO được cài đặt ở mức Tự động.
•  
Tính năng này chỉ có trong chế độ Chương trình hoặc Ưu tiên khẩu độ.