Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
61
Chế độ Ưu tiên Khẩu độ
Ở chế độ Ưu tiên Khẩu độ, máy ảnh tự động tính toán tốc độ màn 
trập theo giá trị khẩu độ mà bạn chọn. 
Bạn có thể điều chỉnh độ sâu trường ảnh (DOF) bằng cách thay đổi giá 
trị khẩu độ. Chế độ này hữu ích khi chụp ảnh chân dung, ảnh hoa, ảnh 
phong cảnh.
Độ sâu Trường ảnh dày 
Độ sâu Trường ảnh mỏng
Trên màn hình Chế độ, chọn Ưu tiên khẩu độ.
Bấm [I] để chọn giá trị khẩu độ.
Bấm [C/F] để điều chỉnh giá trị khẩu độ.
Chọn tùy chọn mong muốn. 
Nhấn nửa chừng [Nút chụp] để lấy nét và bấm [Nút chụp
để chụp ảnh.
•  
Ở cài đặt ánh sáng yếu, bạn có thể cần tăng độ nhạy sáng ISO để ngăn 
không làm mờ ảnh.
•  
Để cài đặt tốc độ màn trập tối thiểu, ở Chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Tốc độ màn trập tối thiểu 
 một tuỳ chọn.
•  
Bạn cũng có thể chạm vào giá trị khẩu độ trên màn hình để điều chỉnh 
nó.