Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
62
Chế độ Ưu tiên tốc độ
Ở chế độ Ưu tiên tốc độ, máy ảnh tự động tính toán giá trị khẩu độ 
theo tốc độ màn trập độ mà bạn chọn. Chế độ này rất hữu ích khi 
chụp ảnh những đối tượng di chuyển nhanh hoặc để tạo hiệu ứng vệt 
sáng trên ảnh.
Ví dụ: cài đặt tốc độ màn trập ở mức lớn hơn 1/500 để đóng băng đối 
tượng. Để khiến đối tượng xuất hiện với trạng thái mờ, hãy cài đặt tốc 
độ màn trập về mức dưới 1/30 giây.
Tốc độ Màn trập Chậm
Tốc độ Màn trập Nhanh
Trên màn hình Chế độ, chọn Ưu tiên tốc độ.
Bấm [I] để chọn tốc độ màn trập.
Bấm [C/F] để điều chỉnh tốc độ màn trập.
Chọn tùy chọn mong muốn. 
Nhấn nửa chừng [Nút chụp] để lấy nét và bấm [Nút chụp
để chụp ảnh.
•  
Để bù lượng sáng bị giảm đi do cài đặt tốc độ màn trập nhanh, hãy mở 
khẩu độ và để nó nhận thêm ánh sáng. Nếu ảnh vẫn quá tối, hãy tăng 
giá trị ISO.
•  
Bạn cũng có thể chạm vào tốc độ màn trập trên màn hình để điều chỉnh 
nó.