Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
63
Chế độ thiết lập Bằng tay
Chế độ bằng tay cho phép bạn điều chỉnh tốc độ màn trập và giá trị 
khẩu độ bằng tay. Ở chế độ này, bạn có thể kiểm soát toàn bộ độ phơi 
sáng của bức ảnh.
Chế độ này rất hữu ích trong những môi trường chụp ảnh được kiểm 
soát, như trong studio, hoặc khi cần tinh chỉnh các cài đặt của máy 
ảnh. Chế độ bằng tay cũng được khuyên dùng khi chụp những cảnh 
đêm hoặc pháo hoa.
Trên màn hình Chế độ, chọn Chỉnh bằng tay.
Bấm [I] để điều chỉnh giá trị khẩu độ hoặc tốc độ 
màn trập.
Bấm [C/F] để điều chỉnh giá trị khẩu độ hoặc tốc độ 
màn trập.
Chọn tùy chọn mong muốn.
Nhấn nửa chừng [Nút chụp] để lấy nét và bấm [Nút chụp
để chụp ảnh.
Bạn cũng có thể chạm vào giá trị khẩu độ hoặc tốc độ màn trập trên màn 
hình để điều chỉnh nó.
Sử dụng Chế độ Khung hình
Khi bạn điều chỉnh giá trị khẩu độ hoặc tốc độ màn trập, độ phơi sáng 
thay đổi theo cài đặt, do đó màn hình có thể sẽ bị tối đi. Khi bật chức 
năng này, độ sáng của màn hình không đổi không phụ thuộc và các 
cài đặt, do đó bạn có thể lập khung đẹp hơn cho bức ảnh của mình.
Để sử dụng Chế 
độ Khung hình,
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Chế độ khung hình 
 một tuỳ chọn.