Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
66
Các chức năng có sẵn theo chế độ chụp
Để biết thêm chi tiết về chức năng chụp, xem Chương 2.
Chức năng
Tự động
Thông minh
Chương trình
Ưu tiên khẩu độ
Ưu tiên tốc độ
Chỉnh bằng tay
Sửa khuôn mặt (tr. 56)
-
O
-
-
-
-
Kích thước ảnh (tr. 69)
O
O
O
O
O
O
Chất lượng (tr. 70)
-
O
O
O
O
O
ISO (tr. 71)
-
-
O
O
O
O
Cân bằng trắng (tr. 72)
-
-
O
O
O
O
Picture wizard (tr. 74)
-
-
O
O
O
O
Lọc thông minh (tr. 96)
-
-
O
O
O
O
Chế độ lấy nét (tr. 75)
-
O
O
O
O
O
Vùng AF (tr. 77)
-
O
O
O
O
O
Nhận diện khuôn mặt (tr. 79)
-
-
O
O
O
O
Lấy nét tự động khi chạm màn hình 
O
O
O
O
O
O
Trợ giúp lấy nét bằng tay (tr. 83)
O
O
O
O
O
O
Liên kết AE vào điểm AF (tr. 94)
-
-
O
O
O
O
Chế độ khung hình (tr. 63)
-
-
O
O
O
O
O: Bạn có thể chọn các tuỳ chọn cho chức năng. (Các tuỳ chọn có sẵn thay đổi theo chế độ chụp.)
-: Chức năng được cài đặt đối với một tuỳ chọn nhất định theo mặc định hoặc chức năng không khả dụng.