Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
67
Chức năng
Tự động
Thông minh
Chương trình
Ưu tiên khẩu độ
Ưu tiên tốc độ
Chỉnh bằng tay
OIS (Chống rung quang học) (tr. 84)
O
O
O
O
O
O
Drive (Liên tiếp/Chớp sáng/Đếm 
ngược chụp/Dự phòng lộ sáng)  
O
O
O
O
O
O
Đo Sáng (tr. 92)
-
-
O
O
O
O
Dynamic Range (tr. 95)
-
-
O
O
O
O
Đèn Flash (tr. 90)
O
O
O
O
O
O
Exposure compensation (tr. 97)
-
-
O
O
O
-
Exposure lock (tr. 98)
-
-
O
O
O
-
O: Bạn có thể chọn các tuỳ chọn cho chức năng. (Các tuỳ chọn có sẵn thay đổi theo chế độ chụp.)
-: Chức năng được cài đặt đối với một tuỳ chọn nhất định theo mặc định hoặc chức năng không khả dụng.