Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
6
Các biểu tượng được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này
Biểu tượng
Chức năng
Thông tin bổ sung
Các cảnh báo an toàn và biện pháp phòng ngừa
[  ]
Các phím máy ảnh. Ví dụ: [Nút chụp] chỉ phím phím 
màn trập.
(  )
Số trang thông tin có liên quan
Thứ tự các tuỳ chọn hoặc các menu bạn phải chọn để 
thực hiện một bước; ví dụ: Chọn b 
 Chất lượng 
(miêu tả chọn b và Chất lượng).
*
Chú thích
Tài liệu hướng dẫn này được giải thích dựa theo ống kính NX-M. Khi bạn 
gắn ống kính NX sử dụng ống nối, một số tuỳ chọn chụp hoặc chức năng 
có thể sẽ không được hỗ trợ.