Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
69
69
Các Chức năng Chụp
Kích thước ảnh
Khi bạn tăng độ phân giải, bức ảnh hoặc video của bạn sẽ có nhiều 
điểm ảnh hơn, do đó nó có thể được in trên khổ giấy rộng hơn hoặc 
được hiển thị trên màn hình rộng hơn. Khi bạn sử dụng độ phân giải 
cao, kích thước tập tin cũng sẽ tăng. Chọn độ phân giải thấp cho các 
hình ảnh được hiển thị trên một khung hình kỹ thuật số hoặc được 
đăng tải lên trang web.
Để cài đặt kích 
thước,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Kích thước ảnh 
 
một tùy chọn.
* Mặc định
Biểu tượng
Kích thước
Mức khuyến cáo
(3:2) 5472x3648* In trên giấy A1.
(3:2) 3888x2592
In trên giấy A2.
(3:2) 2976x1984
In trên giấy A3.
(3:2) 1728x1152
In trên giấy A5.
(16:9) 5472x3080 In trên giấy A1 hoặc xem trên một  
TV HD.
(16:9) 3712x2088 In trên giấy A3 hoặc xem trên một  
TV HD.
(16:9) 2944x1656 In trên giấy A4 hoặc xem trên một  
TV HD.
(16:9) 1920x1080 In trên giấy A5 hoặc xem trên một  
TV HD.
(1:1) 3648x3648
In ảnh vuông trên giấy A1.
(1:1) 2640x2640
In ảnh vuông trên giấy A3.
(1:1) 2000x2000
In ảnh vuông trên giấy A4.
(1:1) 1024x1024
Đính kèm vào email. 
Các tùy chọn khả dụng có thể khác đi tùy vào điều kiện chụp.
Kích thước và Độ phân giải