Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
70
Các Chức năng Chụp > 
Kích thước và Độ phân giải
Chất lượng
Máy ảnh lưu hình ảnh theo định dạng JPEG hoặc RAW.
Ảnh được chụp bằng máy ảnh thường được chuyển thành định dạng 
JPEG và được lưu trong bộ nhớ theo cài đặt của máy ảnh ở thời điểm 
chụp. Các tập tin RAW không được chuyển thành định dạng JPEG và 
được lưu trong bộ nhớ mà không cần bất kỳ thay đổi nào. 
Các tập tin RAW có “SRW” mở rộng tập tin. Để điều chỉnh và hiệu 
chỉnh độ phơi sáng, Cân bằng Trắng, tông màu, độ tương phản, và 
màu sắc của các tập tin RAW, hoặc chuyển đổi chúng thành định 
dạng JPEG hoặc TIFF, hãy sử dụng chương trình Adobe Photoshop 
Lightroom có trong DVD-ROM được cung cấp.
Đảm bảo có đủ khoảng trống trong thẻ nhớ để lưu hình ảnh theo 
định dạng RAW.
Để cài đặt Chất 
lượng,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Chất lượng 
  
một tùy chọn.
* Mặc định
Biểu tượng
Xoá
Mô tả
JPEG
Chất lượng cao*:
•  
Được nén để tạo chất lượng tốt nhất.
•  
Nên được dùng để in ảnh cỡ lớn.
JPEG
Chất lượng:
•  
Được nén để tạo chất lượng tốt hơn.
•  
Nên được dùng để in ảnh cỡ thường.
* Mặc định
Biểu tượng
Xoá
Mô tả
JPEG
Bình thường:
•  
Được nén để tạo chất lượng bình 
thường.
•  
Nên được dùng để in các ảnh cỡ nhỏ 
hoặc đăng tải lên trang web.
RAW
RAW:
•  
Lưu ảnh mà không làm mất dữ liệu.
•  
Được dùng để chỉnh sửa sau khi chụp.
RAW+JPEG
RAW + Chất lượng cao: Lưu một bức ảnh 
ở cả hai định dạng JPEG (Chất lượng Siêu 
Nét) và định dạng RAW.
RAW+JPEG
RAW + Chất lượng: Lưu một bức ảnh ở 
cả hai định dạng JPEG (Chất lượng Nét) và 
định dạng RAW.
RAW+JPEG
RAW + Bình thường: Lưu một bức ảnh 
ở cả hai định dạng JPEG (Chất lượng Bình 
thường) và định dạng RAW.
Các tùy chọn khả dụng có thể khác đi tùy vào điều kiện chụp.