Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
71
71
Các Chức năng Chụp
Giá trị độ nhạy sáng ISO là độ nhạy của máy ảnh đối với ánh sáng. 
Giá trị ISO càng lớn, máy ảnh càng nhạy sáng. Do đó, bằng cách chọn 
một giá trị độ nhạy ISO cao hơn, bạn có thể chụp ảnh ở những nơi mờ 
hoặc tối ở tốc độ màn trập nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này có thể làm 
tăng nhiễu điện tử và tạo ra những bức ảnh có gợn hạt.
Để cài đặt độ nhạy 
sáng ISO,
 
Ở chế độ Chụp, bấm [m] 
 b 
 ISO 
 một tuỳ 
chọn.
Ví dụ:
ISO 160
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
•  
Tăng giá trị ISO ở những nơi chụp ảnh không được phép sử dụng đèn 
flash. Bạn có thể chụp được bức ảnh sáng bằng cách cài đặt một giá trị 
ISO cao mà không cần phải có thêm ánh sáng.
•  
Sử dụng chức năng Giảm Độ nhiễu để làm giảm nhiễu hình ảnh có thể 
xuất hiện trên ảnh được chụp với giá trị ISO cao. (tr. 147)
•  
Các tùy chọn khả dụng có thể khác đi tùy vào điều kiện chụp.
•  
Bạn cũng có thể chạm vào giá trị ISO trên màn hình để điều chỉnh nó.
Độ nhạy ISO