Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
73
Các Chức năng Chụp > 
Cân bằng Trắng
Tùy chỉnh các tùy chọn Cân bằng Trắng được cài đặt trước
Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn Cân bằng Trắng được cài đặt 
trước.
Để tùy chỉnh các 
tùy chọn được 
cài đặt trước,
Ở chế độ Chụp, bấm [m] 
 b 
 Cân bằng trắng 
 
một tuỳ chọn 
 [D] 
 bấm [D/I/C/F]. 
Cân bằng trắng : Ánh sáng ban ngày
Trở về
Cài đặt
Cài đặt lại
Bạn cũng có thể chạm vào một vùng trên màn hình.
Ví dụ:
Cân bằng trắng tự động
Ánh sáng ban ngày
Ban ngày huỳnh quang
Vonfam