Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
75
75
Các Chức năng Chụp
Chế độ lấy nét
Biết cách điều chỉnh chức năng lấy nét của máy ảnh theo như đối 
tượng.
Bạn cũng có thể chọn một chế độ lấy nét phù hợp với đối tượng chụp 
trong số Lấy nét Tự động Đơn lẻ, Lấy nét Tự động Liên tiếp và Lấy 
nét Bằng tay. Chức năng lấy nét tự động (AF) được kích hoạt khi bạn 
nhấn [Nút chụp] nửa chừng. Ở chế độ Lấy nét bằng tay, bạn phải bấm 
[C/F] để lấy nét bằng tay.
Ở hầu hết các trường hợp, bạn có thể lấy nét bằng cách chọn  
AF 1 điểm. Sẽ rất khó lấy nét các chủ thể di chuyển nhanh hoặc các 
chủ thể có phần bóng ít khác với hậu cảnh. Chọn chế độ lấy nét phù 
hợp cho những trường hợp như vậy.
Để cài đặt chế độ 
lấy nét tự động,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [F] 
 một tùy chọn.
•  
Bạn cũng có thể cài đặt tùy chọn bằng cách nhấn [m] 
 b 
 Chế 
độ lấy nét 
 một tùy chọn ở Chế độ chụp.
•  
Các tùy chọn khả dụng có thể khác đi tùy vào ống kính được sử dụng.
AF Đơn lẻ
AF Đơn lẻ là chế độ phù hợp để chụp đối tượng tĩnh. Khi bạn nhấn 
[Nút chụp] nửa chừng, khung lấy nét sẽ gắn trên vùng cần được lấy 
nét. Khi khung lấy nét chuyển sang màu xanh thì việc lấy nét được 
hoàn tất.