Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
77
77
Các Chức năng Chụp
Chức năng vùng AF thay đổi vị trí của vùng lấy nét.
Nhìn chung, máy ảnh sẽ lấy nét trên đối tượng gần nhất. Tuy nhiên, 
khi có nhiều đối tượng, các đối tượng không mong muốn lại có thể 
được lấy nét. Để tránh không lấy nét những đối tượng không mong 
muốn, phải thay đổi vùng lấy nét để đối tượng cần lấy nét nằm trong 
vùng lấy nét. Bạn có thể có được bức ảnh sáng hơn và sắc nét hơn 
bằng cách chọn một vùng lấy nét phù hợp.
Để cài đặt vùng 
lấy nét tự động,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
→ 
 Vùng AF 
  
một tùy chọn.
Các tùy chọn khả dụng có thể khác đi tùy vào điều kiện chụp.
Lựa chọn lấy nét tự động
Bạn có thể cài đặt lấy nét trên vùng mà bạn mong muốn. Áp dụng 
hiệu ứng lấy nét ngoài vùng để nhận diện đối tượng rõ hơn.
Việc lấy nét trên bức hình bên dưới đã được thay đổi vị trí và thay đổi 
kích cỡ để phù hợp với khuôn mặt của đối tượng. 
Để thay đổi kích thước hoặc di chuyển vùng lấy nét, ở Chế độ chụp, nhấn 
[o]. Chạm vào một vùng để lấy nét nó hoặc bấm [D/I/C/F] 
để di chuyển vùng lấy nét và chụm các ngón tay lại với nhau hoặc mở các 
ngón tay ra để thay đổi kích thước vùng lấy nét.
Vùng AF