Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
78
Các Chức năng Chụp > 
Vùng AF
Lấy nét Tự động Đa điểm
Máy ảnh hiển thị một hình chữ nhật màu xanh tại các vị trí được lấy 
nét đúng. Bức ảnh được chia thành hai hoặc nhiều vùng, và máy ảnh 
có các điểm lấy nét tại mỗi vùng đó. Nên dùng tính năng này để chụp 
ảnh phong cảnh.
Khi bạn nhấn [Nút chụp] nửa chừng, máy ảnh hiển thị vùng lấy nét 
như được thể hiện trong hình ảnh bên dưới.