Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
80
Các Chức năng Chụp > 
Nhận diện khuôn mặt
Chụp Nháy mắt
Máy ảnh tự động nhả màn trập 2 giây sau khi nó nhận diện được một 
khuôn mặt đang nháy mắt.
•  
Nháy mắt hơn 1 giây để phát hiện tốt hơn.
•  
Phát hiện nháy mắt có thể không thành công khi:
 -
máy ảnh thấp hơn tầm mắt
 -
đối tượng bị tối do ngược sáng
 -
đối tượng đeo kính
 -
đối tượng ở xa máy ảnh
Chụp Nụ cười
Máy ảnh tự động nhả màn trập khi nó nhận diện được một khuôn mặt 
cười.
Khi đối tượng của bạn cười to, máy ảnh của bạn có thể nhận diện được nụ 
cười dễ dàng hơn.