Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
81
81
Các Chức năng Chụp
Tự động lấy nét di chuyển theo chủ thể
Chức năng Tự động lấy nét di chuyển theo chủ thể cho phép bạn tự 
động lấy nét đối tượng cần chụp, ngay cả khi đối tượng đó đang di 
chuyển hoặc khi bạn thay đổi bố cục bức ảnh. 
Khung màu trắng: Máy ảnh 
của bạn đang theo dõi đối 
tượng.
Khung màu xanh: Đối tượng 
của bạn trong vùng được lấy 
nét khi bạn nhấn nửa chừng 
[Nút chụp].
Khung màu đỏ: Máy ảnh lấy 
nét không thành công. 
Chọn hoặc lấy nét trên vùng mà bạn chạm vào trên màn hình. Ngoài 
ra, lấy nét đối tượng và chụp ảnh bằng cách chạm vào màn hình.
Để cài đặt chức năng 
Lấy nét tự động khi 
chạm màn hình,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
→ 
→ 
Lấy nét tự động 
khi chạm màn hình 
 một tùy chọn.
•  
Các tùy chọn khả dụng có thể khác đi tùy vào điều kiện chụp.
•  
Bạn cũng có thể chạm vào 
 trên màn hình và chọn một tuỳ chọn 
trong chế độ Chụp.
Lấy nét tự động khi chạm màn hình
Chức năng Lấy nét tự động khi chạm màn hình cho phép bạn chọn và 
lấy nét trên vùng lấy nét khi bạn chạm vào màn hình.
Điểm AF
Vùng lấy nét sẽ tương ứng với vùng mà bạn chạm vào trên màn hình 
và sẽ không thực hiện được chức năng lấy nét.
Lấy nét tự động khi chạm màn hình