Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
83
83
Các Chức năng Chụp
Ở chế độ lấy nét bằng tay, bạn phải bấm [C/F] để lấy nét. Khi bạn 
sử dụng chức năng Trợ giúp lấy nét bằng tay, bạn có thể có được giá 
trị lấy nét rõ hơn do vùng lấy nét được mở rộng. Chức năng này chỉ có 
trên ống kính có hỗ trợ lấy nét bằng tay.
Để cài đặt chức 
năng trợ giúp lấy 
nét bằng tay,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Trợ giúp lấy nét 
bằng tay 
 một tùy chọn.
* Mặc định
Tùy chọn
Mô tả
Tắt
Không sử dụng chức năng Trợ giúp lấy nét bằng tay.
Phóng to 
gấp 5 lần*
Vùng lấy nét được phóng to gấp 5 lần khi bạn điều 
chỉnh chế độ lấy nét.
Phóng to 
gấp 8 lần
Vùng lấy nét được phóng to gấp 8 lần khi bạn điều 
chỉnh chế độ lấy nét.
Trợ giúp lấy nét bằng tay