Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
84
84
Các Chức năng Chụp
Sử dụng chức năng Chống rung Ảnh Quang học (OIS) để giảm thiểu 
sự rung máy. Tính năng OIS có thể không có ở một số ống kính.
Việc rung máy có thể xảy ra khi chụp ở những nơi tối hoặc khi chụp 
trong nhà. Trong những trường hợp như vậy, máy ảnh sử dụng tốc độ 
màn trập chậm hơn để tăng lượng ánh sáng nhận vào máy ảnh, điều 
này có thể gây mờ ảnh. Bằng cách sử dụng chức năng OIS bạn có thể 
tránh được tình trạng này.
Để cài đặt tuỳ 
chọn OIS,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
→ 
 OIS (Chống rung 
quang học) 
 một tùy chọn.
* Mặc định
Biểu tượng
Mô tả
Chế độ 1*: Chức năng OIS chỉ được sử dụng khi bạn 
nhấn hết hoặc nửa chừng [Nút chụp].
Chế độ 2: Chức năng OIS được bật.
Tắt: Chức năng OIS được tắt. 
Chống rung Ảnh Quang học (OIS)
Không có điều chỉnh OIS
Có điều chỉnh OIS
•  
OIS có thể sẽ không thực hiện đầy đủ các chức năng khi: 
 -
bạn di chuyển máy ảnh theo một đối tượng đang di chuyển 
 -
máy quá rung 
 -
tốc độ màn trập chậm (ví dụ, khi bạn chọn chế độ Đêm trong chế độ 
Thông minh) 
 -
pin yếu
 -
chụp cận cảnh
•  
Nếu bạn sử dụng chức năng OIS có gắn chân máy, những bức ảnh của 
bạn có thể sẽ bị mờ do rung bộ phận cảm biến OIS. Dừng kích hoạt chức 
năng OIS khi bạn sử dụng chân máy ảnh.
•  
Nếu máy ảnh bị va đập hoặc bị rơi, màn hình hiển thị sẽ mờ. Nếu xảy ra 
điều này, hãy tắt máy ảnh, và khởi động lại.
•  
Chỉ sử dụng chức năng OIS khi cần thiết vì chức năng này tiêu hao nhiều 
năng lượng pin hơn.
•  
Tùy chọn này có thể không có ở một số ống kính.