Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
85
85
Các Chức năng Chụp
Bạn có thể cài đặt cách chụp, như: Liên tiếp, Chớp sáng, Đếm ngược 
chụp hoặc chụp bủa vây.
Chọn Một ảnh để chụp mỗi ảnh một lần bấm máy. Chọn Bình 
thường liên tục hoặc Chớp sáng để chụp các đối tượng chuyển 
động nhanh. Chọn phương pháp chụp Nhóm Phơi sángNhóm cân 
bằng trắng,  
Nhóm P Wiz hoặc Bủa vây trường ảnh để điều chỉnh độ phơi sáng, 
Cân bằng Trắng, các hiệu ứng Picture Wizard hoặc chụp ảnh với 
những độ sâu trường ảnh khác nhau. Bạn cũng có thể chọn Đếm 
ngược chụp để chụp ảnh tự động sau khi đã xác định thời gian chụp.
Để thay đổi cách 
chụp,
Ở chế độ Chụp, nhấn [C] 
 một tùy chọn.
•  
Bạn cũng có thể cài đặt tuỳ chọn bằng cách bấm [m] 
 b 
 Drive 
 một cách chụp trong chế độ Chụp.
•  
Các tùy chọn khả dụng có thể khác đi tùy vào điều kiện chụp.
Một ảnh
Chụp một ảnh mỗi lần nhấn [Nút chụp]. Nên được dùng để chụp 
trong những điều kiện bình thường.
Truyền động (phương pháp chụp)