Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
86
Các Chức năng Chụp > 
Truyền động (phương pháp chụp)
Bình thường liên tục
Chụp ảnh liên tục khi bạn nhấn [Nút chụp]. Bạn có thể chụp đến  
6 bức ảnh một giây.
Tốc độ chụp tối đa là 6 khung hình trên giây. Tốc độ này giảm dần sau 
khoảng 11 lần chụp JPEG, 4 lần chụp RAW. (Có thể thay đổi tùy theo đặc 
điểm kỹ thuật thẻ nhớ.)
Chớp sáng
Chụp liên tiếp 10 ảnh trong 1 giây (3 giây), 15 ảnh trong 1 giây  
(2 giây), hoặc 30 ảnh trong 1 giây (1 giây) khi bạn nhấn [Nút chụp
một lần. Nên dùng chức năng này để chụp những chuyển động nhanh 
của những đối tượng đang chuyển động nhanh như chụp ảnh nhưng 
chiếc xe đua.
• 
Để cài đặt số lần chụp, ở chế độ Chụp, bấm [C] 
 Chớp sáng và sau đó 
bấm [D].
• 
Kích thức ảnh được cài đặt về 5M. 
• 
Có thể mất nhiều thời gian hơn để lưu ảnh. 
• 
Bạn không thể sử dụng đèn flash với tùy chọn này.
• 
Tốc độ màn trập phải nhanh hơn 1/30 giây.
• 
Ảnh được chụp với tùy chọn này có thể được phóng đại một chút khi lưu.
• 
Bạn không thể cài đặt tùy chọn ISO cao hơn ISO 3200.
• 
Tùy chọn này không thể được sử dụng với định dạng tập tin RAW và 
không thể sử dụng được khi chất lượng ảnh được cài đặt về RAW.