Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
87
Các Chức năng Chụp > 
Truyền động (phương pháp chụp)
Đếm ngược chụp
Chụp ảnh sau một khoảng thời gian định trước. Bạn cũng có thể cài 
đặt chế độ Đếm ngược chụp từ 2 đến 30 giây.
•  
Nhấn [Nút chụp] để dừng chụp.
•  
Để cài đặt chi tiết Đếm ngược chụp, ở chế độ Chụp, bấm [C] 
 Đếm 
ngược chụp và sau đó bấm [D].
Auto Exposure Bracketing  
(Nhóm Phơi sáng)
Khi bạn bấm nhấn [Nút chụp], máy ảnh chụp 3 ảnh liên tiếp: một ảnh 
gốc, một ảnh tối hơn một bước sáng và một ảnh sáng hơn một bước 
sáng. Sử dụng chân máy để tránh hiện tượng mờ ảnh khi máy ảnh 
chụp ba ảnh liên tiếp. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trong Thiết lập 
dự phòng lộ sáng.
Phơi sáng -2
Ảnh gốc
Phơi sáng +2
Để cài đặt chi tiết bủa vây, bấm [m] 
 d 
 Thiết lập dự phòng lộ 
sáng 
 một tuỳ chọn.