Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
88
Các Chức năng Chụp > 
Truyền động (phương pháp chụp)
Nhóm cân bằng trắng
Khi bạn nhấn [Nút chụp], máy ảnh chụp 3 ảnh liên tiếp: một ảnh gốc 
và hai ảnh khác có cài đặt Cân bằng Trắng khác nhau. Ảnh gốc được 
chụp khi bạn nhấn [Nút chụp]. Hai bức ảnh còn lại được điều chỉnh tự 
động theo độ Cân bằng Trắng bạn đã cài đặt. Bạn có thể điều chỉnh 
cài đặt trong Thiết lập dự phòng lộ sáng.
WB-2
Ảnh gốc
WB+2
•  
Để cài đặt chi tiết Bủa vây, bấm [m] 
 d 
 Thiết lập dự phòng lộ 
sáng 
 một tuỳ chọn. 
•  
Tùy chọn này không thể được sử dụng với định dạng tập tin RAW và 
không thể sử dụng được khi chất lượng ảnh được cài đặt về RAW. 
Chụp Bủa vây Thuật sĩ Hình ảnh  
(Nhóm P Wiz)
Khi bạn nhấn [Nút chụp], máy ảnh sẽ chụp 3 bức ảnh liên tiếp, mỗi 
ảnh có một cài đặt Thuật sĩ Hình ảnh khác nhau. Máy ảnh chụp một 
ảnh và áp dụng ba tùy chọn Thuật sĩ Hình ảnh mà bạn đã cài đặt đối 
với hình ảnh được chụp. Bạn có thể chọn ba cài đặt khác nhau trong 
Thiết lập dự phòng lộ sáng.
Sống động
Chuẩn
Hoài cổ
•  
Để cài đặt chi tiết Bủa vây, bấm [m] 
 d 
 Thiết lập dự phòng lộ 
sáng 
 một tuỳ chọn. 
•  
Tùy chọn này không thể được sử dụng với định dạng tập tin RAW và 
không thể sử dụng được khi chất lượng ảnh được cài đặt về RAW.