Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
89
Các Chức năng Chụp > 
Truyền động (phương pháp chụp)
Chụp Bủa vây Độ sâu 
Khi bạn nhấn [Nút chụp], máy ảnh sẽ chụp ba bức ảnh liên tiếp, mỗi 
ảnh có một độ sâu trường ảnh khác nhau bằng cách điều chỉnh giá trị 
khẩu độ. Sử dụng chân máy để tránh hiện tượng mờ ảnh khi máy ảnh 
chụp ba ảnh liên tiếp. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trong Thiết lập 
dự phòng lộ sáng
•  
Để cài đặt chi tiết Bủa vây, bấm [m] 
 d 
 Thiết lập dự phòng lộ 
sáng 
 một tuỳ chọn. 
•  
Tính năng này chỉ có trong chế độ Chương trình hoặc Ưu tiên khẩu độ.
•  
Nếu giá trị khẩu độ được cài đặt ở giá trị tối đa hoặc tối thiểu của nó, hai 
bức ảnh sẽ được chụp với giá trị khẩu độ tối đa hoặc tối thiểu.