Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
92
92
Các Chức năng Chụp
Chế độ đo sáng là cách máy ảnh đo chất lượng ánh sáng.
Máy ảnh đo lượng ánh sáng trong khung cảnh được chụp, và trong 
nhiều trường chế độ của máy, sử dụng việc đo đạc này để điều chỉnh 
nhiều cài đặt khác nhau. Ví dụ: Nếu đối tượng có vẻ tối hơn màu 
sắc thực, máy ảnh sẽ chụp một bức ảnh được phơi sáng quá của đối 
tượng đó. Nếu đối tượng có vẻ sáng hơn màu sắc thực, máy ảnh sẽ 
chụp một bức ảnh được phơi sáng thiếu của đối tượng đó.
Độ sáng và trạng thái tổng thể của bức ảnh cũng có thể bị ảnh hưởng 
do cách máy ảnh đo lượng ánh sáng. Chọn một cài đặt phù hợp cho 
từng điều kiện chụp cụ thể.
Để cài đặt tùy 
chọn đo ánh 
sáng,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Đo Sáng 
  
một tùy chọn.
Đa điểm
Chế độ đo sáng đa điểm tính toán lượng ánh sáng ở nhiều vùng khác 
nhau. Khi ánh sáng đủ hoặc không đủ, máy ảnh điều chỉnh độ phơi 
sáng bằng cách cân bằng độ sáng tổng thể của khung cảnh. Chế độ 
này phù hợp để chụp những bức ảnh bình thường.
Đo sáng