Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
93
Các Chức năng Chụp > 
Đo sáng
Trung tâm
Chế độ đo sáng trung tâm tính toán một vùng rộng hơn so với chế độ 
đo sáng theo Điểm. Nó tính toán lượng ánh sáng phần trung tâm của 
bức ảnh được chụp (60–80%) và phần còn lại của bức ảnh (20–40%). 
Nên dùng tùy chọn này trong các tình huống có sự khác biệt đôi chút 
về độ sáng giữa một đối tượng và một cảnh nền hoặc một vùng rộng 
lớn của đối tượng so với bố cục tổng thể của bức ảnh.
Điểm
Chế độ đo sáng theo Điểm tính toán lượng ánh sáng ở trung tâm. Khi 
bạn chụp một bức ảnh ở điều kiện có ánh sáng chiếu ngược từ phía 
sau đối tượng, máy ảnh điều chỉnh độ phơi sáng để chụp đúng đối 
tượng. Ví dụ: Khi bạn chọn chế độ Đo sáng Đa điểm trong điều kiện 
ngược sáng, máy ảnh tính toán thấy có tương đối nhiều lượng sáng 
tổng thể, điều này có thể làm tối bức ảnh. Chế độ đo sáng theo Điểm 
có thể tránh được tình huống này khi nó tính toán lượng ánh sáng ở 
một vùng được chỉ định.
Đối tượng có màu sáng trong khi hình nền lại có màu tối. Chế độ đo 
sáng Điểm nên được dùng cho tình huống như thế này khi mà có sự 
khác biệt lớn về độ phơi sáng giữa đối tượng và hình nền.