Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
94
Các Chức năng Chụp > 
Đo sáng
Đo giá trị phơi sáng của vùng lấy nét 
Khi bật chức năng này, máy ảnh tự động cài đặt một độ phơi sáng 
thay thế bằng cách tính toán độ sáng của vùng lấy nét. Chức năng này 
chỉ có khi bạn chọn Điểm hoặc Đa và Lựa chọn lấy nét tự động.
Để cài đặt chức 
năng này,
 
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 b 
 Liên kết AE vào 
điểm AF 
 một tùy chọn.