Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
97
97
Các Chức năng Chụp
Máy ảnh tự động cài đặt độ phơi sáng bằng cách đo mức sáng từ bố 
cục của bức ảnh và vị trí của đối tượng. Nếu độ phơi sáng được máy 
ảnh cài đặt cao hoặc thấp hơn giá trị bạn mong muốn, bạn có thể 
điều chỉnh giá trị phơi sáng bằng tay. Giá trị độ phơi sáng có thể được 
điều chỉnh theo gia số ±3. Giá trị hiển thị cảnh báo phơi sáng ở màu 
đỏ đối với mỗi phạm vi bước sáng vượt quá ±3.
Để điều chỉnh giá trị phơi sáng, chạm vào chỉ số mức độ phơi sáng 
trên màn hình hoặc chạm vào 
 
 Giá trị phơi sáng và điều 
chỉnh giá trị phơi sáng. Bạn cũng có thể bấm [I] để chọn giá trị 
phơi sáng và bấm [C/F] để điều chỉnh nó.
Bạn có thể kiểm tra giá trị phơi sáng theo vị trí của chỉ số mức phơi 
sáng.
Chỉ số mức phơi 
sáng
Phơi sáng tăng  
(sáng hơn)
Phơi sáng giảm  
(tối hơn) 
Cảnh báo phơi sáng
Chỉ số phơi sáng tiêu chuẩn
-2
Ảnh gốc
+2
Bù sáng