Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Các Chức năng Chụp
98
98
Các Chức năng Chụp
Khi bạn không thể đạt được độ phơi sáng phù hợp do tương phản độ 
sáng quá lớn, hãy khóa phơi sáng và sau đó chụp ảnh.
Để khoá phơi sáng, điều chỉnh bố cục bức ảnh mà bạn muốn tính toán 
độ phơi sáng và bấm phím Tuỳ chỉnh. (khi chức năng của phím Tuỳ 
chỉnh được cài đặt về AEL) (tr. 151)
Sau khi khoá độ phơi sáng, hướng ống kính về phía mà bạn muốn 
chụp và nhấn [Nút chụp].
Khoá Phơi sáng