Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
100
100
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Ova funkcija automatski ispravlja gubitak svetlih detalja koji se može javiti 
usled razlika u senkama na fotografiji.
Da biste podesili opcije 
pametnog opsega,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Dinamički 
opseg 
 opcija.
Bez efekta dinamičkog opsega
Sa efektom dinamičkog opsega
Ikona
Opis
Isključeno: Ne koristite dinamički opseg.
Pametni opseg+: Ispravite gubitak svetlih detalja.
Ne možete podesiti ISO 100. 
HDR: Snimite 2 fotografije sa različitim ekspozicijama, a zatim ih 
kombinujte da biste automatski kreirali jednu slliku.
• 
Ne možete podesiti ISO opciju na vrednost veću od ISO 3200.
• 
Opcije za Dinamički opseg se ne mogu postaviti istovremeno 
sa opcijama za Čarobnjak za fotografije.
Dinamički opseg