Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
101
101
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Blic
Da biste snimili realističnu fotografiju subjekta, količina svetlosti treba 
biti konstantna. Kada su svetlosni izvori različiti, možete da koristite blic i 
dopremate konstantnu količinu svetlosti. Izaberite odgovarajuće postavke, 
u skladu sa svetlosnim izvorom i subjektom.
Da biste podesili 
opcije blica,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Blic 
→ 
opcija 
 
.
Ikona
Opis
Isključeno: Ne koristite blic.
Pametan blic: Fotoaparat automatski podešava osvetljenost blica 
u skladu sa količinom svetlosti u okruženju.
Automatski: Blic se automatski aktivira na tamnim mestima.
Automatski efekat crvenih očiju: Blic se automatski aktivira i 
smanjuje efekat crvenih očiju.
Doblicavanje: Blic se aktivira svaki put kada snimate fotografiju. 
(Osvetljenost se automatski podešava.)
Ispuna crvene: Blic se aktivira svaki put kada snimate fotografiju i 
smanjuje efekat crvenih očiju.
Ikona
Opis
Prva zavesa: Blic se aktivira odmah 
nakon otvaranja okidača. Fotoaparat 
snima jasnu fotografiju subjekta 
ranije u akcionoj sekvenci. 
Smer kretanja lopte
Druga zavesa: Blic se aktivira malo 
pre zavaranja okidača. Fotoaparat 
snima jasnu fotografiju subjekta 
kasnije u akcionoj sekvenci. 
Smer kretanja lopte
• 
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
• 
Postoji interval između dva sevanja blica. Nemojte se pomerati dok blic ne 
sevne po drugi put.
• 
Ako izaberete Isključeno, blic se neće aktivirati čak i kada je priključen 
spoljašnji blic.
Koristite isključivo bliceve koji je odobrio Samsung. Korišćenje nekompatibilnih 
bliceva može oštetiti vaš fotoaparat.