Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
111
Reprodukcija/uređivanje > 
Pretraživanje i upravljanje datotekama
Prikaz datoteka prema kategoriji
U prikazu umanjenih sličica, dodirnite 
 
 
 Filter 
→ 
kategorija.
• 
Možete i dodirnuti 
 da biste izabrali kategoriju.
* Podrazumevano
Opcija
Opis
Sve*
Normalan pregled datoteka.
Datum
Pregled datoteka prema datumu kada su sačuvane.
Tip
Pregled datoteka prema tipu.
Lokacija
Pregled datoteka prema mestu na kojem su sačuvane. 
(Samo fotografije snimljene sa opcionim GPS 
modulom imaju informaciju o lokaciji.)
Dodirnite listu da biste je otvorili.
Dodirnite datoteku da biste je videli u prikazu pojedinačne 
slike.
Dodirnite 
 da biste se vratili na prethodni prikaz.
Pregledanje datoteka u vidu fascikli
Kontinualni i uzastopni snimci se prikazuju u vidu fascikle. Izborom fascikle 
automatski se reprodukuju sve fotografije. Brisanjem fascikle obrisaće se 
sve fotografije u fascikli.
U režimu reprodukcije, prevucite sliku nalevo ili nadesno da 
biste je premestili u željenu fasciklu.
• 
Fotoaparat će automatski reprodukovati fotografije u fascikli.
Dodirnite fasciklu na ekranu da biste otvorili fasciklu.
Prevucite sliku nalevo ili nadesno da biste došli do sledeće 
datoteke.
Dodirnite 
 da biste se vratili na režim reprodukcije.