Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
115
Reprodukcija/uređivanje > 
Pregledanje fotografija
Dodirnite 
.
Dodirnite Pokr. projek. slajd..
Pregled projekcije slajdova.
• 
Dodirnite   da biste pauzirali.
• 
Ponovo dodirnite   da biste nastavili. 
• 
Dodirnite   da biste zaustavili projekciju slajdova i prebacili u režim 
reprodukcije.
• 
Dodirnite 
 da biste podesili jačinu zvuka.
Automatsko rotiranje
Kada je automatsko rotiranje uključeno, fotoaparat automatski rotira 
fotografije koje ste snimili vertikalno, tako da horizontalno stanu u ekran.
Da biste podesili opcije 
automatskog rotiranja,
 
U režimu reprodukcije dodirnite 
 
 
 
Automatsko rotiranje 
 opcija.
Kreiranje slika za štampanje (DPOF)
DPOF (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje) omogućava 
da podesite broj kopija koje treba štampati. 
Fotoaparat čuva DPOF informacije u MISC fascikli na memorijskoj kartici. 
Ako ste podesili DPOF informacije za vaše slike, memorijsku karticu 
možete odneti u radnju za digitalnu štampu radi štampanja. Ne možete da 
podesite redosled štampanja za datoteke u RAW formatu.
Fotografije sa dimenzijama većim od dimenzija papira mogu biti 
odsečena sa leve i desne srtane. Pobrinite se da su dimenzije fotografije 
kompatibilne sa izabranim papirom.
U režimu reprodukcije izaberite fotografiju, a zatim dodirnite 
Dodirnite 
 DPOF
Dodirnite  /  da biste podesili broj kopija. 
• 
Da biste izabrali drugu fotografiju, dodirnite  / .
Dodirnite 
.