Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
116
Reprodukcija/uređivanje
U režimu reprodukcije, možete reprodukovati video zapis, snimati sliku iz 
video zapisa ili isecati video da biste ga sačuvali kao posebnu datoteku.
Kontrole za pregled video zapisa
Ikona
Opis
/
Pregled prethodne datoteke/skeniranje unazad. (Pri svakom 
dodiru ikone tokom reprodukcije video zapisa, menjate brzinu 
skeniranja po ovom redosledu: 2X, 4X, 8X.)
/
Pauza ili nastavak reprodukcije.
Zaustavite reprodukciju i vratite se na prethodni ekran. 
/
Pregled sledeće datoteke/skeniranje unapred. (Pri svakom 
dodiru ikone tokom reprodukcije video zapisa, menjate brzinu 
skeniranja po ovom redosledu: 2X, 4X, 8X.)
Podešavanje jačine zvuka ili isključivanje zvuka. 
Možete i rotirati komandno dugme nadesno da biste skenirali unazad i unapred. 
Ponovo rotirajte za brže skeniranje (2X, 4X, 8X). 
Isecanje video zapisa tokom reprodukcije
U režimu reprodukcije pronađite video, a zatim dodirnite 
.
Dodirnite   da biste započeli reprodukciju video zapisa.
Dodirnite   na mestu na kome želite da isecanje otpočne.
Dodirnite 
.
Dodirnite   da biste nastavili reprodukciju video zapisa.
Dodirnite   na mestu na kome želite da se isecanje završi.
Dodirnite 
.
Dodirnite 
 za isecanje video zapisa.
• 
Možete da podesite scenu koju treba iseći prevlačenjem ručica koje 
se pojavljuju na traci napretka.
Kada se pojavi iskačuća poruka, dodirnite Da.
• 
Ne možete iseći video snimljen u 3D režimu.
• 
Dužina originalnog video zapisa bi trebalo da bude najmanje 10 sekundi.
• 
Fotoaparat će snimiti uređeni video zapis kao novu datoteku i ostaviti 
originalni video bez promena.
Reprodukcija video zapisa