Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
119
Reprodukcija/uređivanje > 
Uređivanje fotografija
Rotiranje fotografije
Dodirnite 
 
  .
Dodirnite opciju.
Rotiraj : Desno 90˚
Dodirnite 
.
Dodirnite 
 da biste sačuvali.
• 
Možete i da rotirate fotografiju u režimu reprodukcije ako dodirnete  
 
 
 Rotiraj 
 željenu opciju 
 
.
• 
Fotoaparat će prepisati preko originalne datoteke.
Promena veličina fotografija
Promenite veličinu fotografije i sačuvajte je kao novu datoteku.
Dodirnite 
 
 
.
Dodirnite opciju.
Promeni veličinu : 10.1M 3:2
Dodirnite 
.
Dodirnite 
 da biste sačuvali.
Dostupne opcije promene veličine se razlikuju u zavisnosti od originalne veličine 
fotografije.