Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
121
Reprodukcija/uređivanje > 
Uređivanje fotografija
Doterivanje lica
Dodirnite 
 
 
.
Prevucite klizač ili dodirnite +/- da biste podesili opciju.
• 
Kako se broj povećava, nijansa lica postaje svetlija i jasnija.
Dodirnite 
.
• 
Da biste otkazali ispravku dodirnite 
.
Dodirnite 
 da biste sačuvali.
Smanjivanje efekta crvenih očiju
Dodirnite 
 
 
Dodirnite 
.
• 
Da biste otkazali ispravku dodirnite 
.
Dodirnite 
 da biste sačuvali.