Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
124
Bežična mreža
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki
Saznajte kako da se povežete preko pristupne tačke (AP) kada se nalazite u 
domenu WLAN mreže. Možete i da konfigurišete mrežne postavke.
Povezivanje na WLAN mrežu
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 Autom. rez. kop.
E-adresaSNS i Cloud ili Samsung Link.
Dodirnite 
 
 Wi-Fi postavke.
• 
U nekim režimima, sledite uputstva na ekranu dok se ne pojavi 
ekran Wi-Fi postavke.
• 
Fotoaparat automatski traži dostupne uređaje sa pristupnom 
tačkom.
Dodirnite pristupnu tačku.
Osveži
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
• 
Dodirnite Osveži da biste osvežili pristupne tačke za povezivanje.
• 
Dodirnite Dodaj bežičnu mrežu da biste ručno dodali pristupnu 
tačku. Ime vaše pristupne tačke mora biti na engleskom da biste 
ručno dodali pristupnu tačku.
Ikona
Opis
Ad hoc pristupna tačka
Bezbedna pristupna tačka
WPS pristupna tačka
Jačina signala
Otvaranje opcija za podešavanje mreže.
• 
Kada izaberete zaštićenu pristupnu tačku, pojavljuje se iskačući 
prozor. Unesite potrebne lozinke za povezivanje na WLAN mrežu. 
Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta”. (str. 127)
• 
Kada se pojavi strana za prijavu, pogledajte odeljak „Korišćenje 
pregledača za prijavu”. (str. 125)
• 
Kada izaberete nezaštićenu pristupnu tačku, fotoaparat se povezuje 
na WLAN mrežu.
• 
Ako izaberete pristupnu tačku koja podržava WPS profil dodirnite 
 
 Povezivanje WPS PIN-om, a zatim unesite PIN na pristupnoj 
tački. Takođe, možete povezati pristupnu tačku koja podržava WPS 
profil dodirivanjem opcije   
 Povezivanje WPS tasterom na 
fotoaparatu, a zatim pritiskom na dugme WPS na pristupnoj tački.