Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
126
Bežična mreža > 
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki
Saveti za mrežnu vezu
• 
Da biste koristili Wi-Fi funkcije morate umetnuti memorijsku karticu.
• 
Kvalitet mrežne veze biće određen pristupnom tačkom.
• 
Što je veća udaljenost između fotoaparata i pristupne tačke, povezivanje 
na mrežu će trajati duže.
• 
Ako uređaj u blizini koristi isti signal radio frekvencije kao fotoaparat, on 
može prekinuti vezu.
• 
Ako ime pristupne tačke nije na engleskom, uređaj se ne može pronaći ili 
se ime može pojaviti na pogrešan način.
• 
Kontaktirajte svog administratora mreže ili provajdera mrežne usluge u 
vezi sa postavkama mreže i lozinkom.
• 
Ako WLAN mreža zahteva proveru identiteta od strane provajdera 
usluga, možda nećete moći da se povežete na nju. Za povezivanje na 
WLAN mrežu, obratite se svom provajderu mrežnih usluga.
• 
U zavisnosti od tipa šifrovanja, broj cifara u lozinki se može razlikovati.
• 
WLAN veza možda nije moguća u svim okruženjima.
• 
Štampač povezan na WLAN mrežu može biti prikazan na listi pristupnih 
tačaka. Ne možete se povezati na mrežu preko štampača.
• 
Fotoaparat ne možete povezati na mrežu i TV istovremeno.
• 
Povezivanje na mrežu može dovesti do obračuna dodatnih naknada. 
Troškovi se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova ugovora.
• 
Ako ne možete da se povežete na WLAN, izaberite drugu pristupnu tačku 
sa dostupne liste pristupnih tačaka.
• 
Kada izaberete WLAN mreže koje pružaju neki pružaoci mrežnih 
usluga može se pojaviti stranica za prijavu. Unesite vaš ID i lozinku 
za povezivanje na WLAN mrežu. Za informacije o registraciji ili usluzi, 
obratite se pružaocu mrežnih usluga.
• 
Budite oprezni kada unosite lične podatke prilikom povezivanja na 
pristupnu tačku. Ne unosite bilo koje informacije o plaćanju ili kreditnoj 
kartici na fotoaparatu. Proizvođač nije odgovoran za bilo koji problem 
koji je uzrokovan unošenjem takvih informacija.
• 
Dostupne mrežne veze se mogu razlikovati od zemlje do zemlje.
• 
WLAN funkcija fotoaparata mora biti usklađena sa zakonima emitovanja 
radio signala u vašem regionu. Radi osiguranja usklađenosti, 
preporučujemo da WLAN funkciju koristite samo u zemlji u kojoj ste 
kupili fotoaparat.
• 
Postupak podešavanja mrežnih postavki može se razlikovati, u zavisnosti 
od uslova mreže.
• 
Nemojte pristupati mreži za koju nemate dozvolu da je koristite.
• 
Pre povezivanja na mrežu, proverite da li je baterija potpuno napunjena.
• 
Ne možete otpremati ili slati datoteke snimljene u nekim režimima.
• 
Datoteke koje prenosite na drugi uređaj možda neće biti podržane na 
tom uređaju. U tom slučaju, za reprodukciju datoteka koristite računar.