Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
12
Sadržaj
Specifikacije baterije ................................................................................................. 177
Trajanje baterije .......................................................................................................... 178
Poruka o ispražnjenoj bateriji................................................................................ 178
Napomene u vezi sa korišćenjem baterije ........................................................ 178
Mere predostrožnosti u vezi sa korišćenjem baterije ................................... 179
Napomene u vezi sa punjenjem baterije .......................................................... 179
Napomene u vezi sa punjenjem kada je fotoaparat  
povezan sa računarom..............................................................................................180
Rukujte pažljivo baterijama i punjačima i odlažite  
ih na adekvatan način ...............................................................................................180