Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
130
Bežična mreža > 
Slanje fotografija ili video zapisa na pametan telefon
Izaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s 
fotoaparatom.
• 
Pametan telefon se može povezati samo sa jednim fotoaparatom u 
jednom trenutku.
Na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa 
fotoaparatom.
• 
Ako je pametni telefon ranije povezivan sa vašim fotoaparatom, on 
će se povezati automatski.
Na pametnom telefonu, izaberite datoteke koje ćete poslati sa 
fotoaparata.
Na pametnom telefonu dodirnite dugme za kopiranje ili na 
fotoaparatu dodirnite Pošalji.
• 
Fotoaparat će poslati datoteke.