Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
132
Bežična mreža > 
Upotreba pametnog telefona kao daljinskog okidača
Na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa 
fotoaparatom.
• 
Ako je pametni telefon ranije povezivan sa vašim fotoaparatom, on 
će se povezati automatski.
Na pametnom telefonu podesite sledeće opcije snimanja.
Ikona
Opis
Opcija blica
Opcija tajmera
Veličina fotografije
*
Lokacija za skladištenje
Prebacivanja između VGA i QVGA
• 
Dok koristite ovu funkciju, neka dugmad nisu dostupna na 
fotoaparatu.
• 
Dugme za zumiranje i dugme okidača na pametnom telefonu neće 
raditi kada koristite ovu funkciju.
• 
Režim Remote Viewfinder podržava samo veličine fotografija od  
 i 
.
* Za iOS uređaje, dostupna je samo opcija lokacije za skladištenje.
Na pametnom telefonu, dodirnite i držite 
 za fokusiranje.
• 
Fokus se automatski postavlja na Višestruki AF.
• 
Možete dodirnuti oblast na ekranu koju želite da fokusirate.
Otpustite 
 da biste snimili fotografiju.
• 
Fotografijama sačuvanim na pametnom telefonu biće promenjena 
veličina u 1616X1080 pri snimanju u rezoluciji 
 i u 1920X1080 pri 
snimanju u rezoluciji 
.
• 
Kada koristite ovu funkciju, idealna udaljenost između fotografije i pametnog 
telefona se može razlikovati, zavisno od okruženja.
• 
Pametan telefon mora se nalaziti na udaljenosti od 7 m od fotoaparata da 
biste koristili ovu funkciju.
• 
Biće potrebno neko vreme za snimanje fotografije nakon što otpustite 
 na 
pametnom telefonu.
• 
Funkcija Remote Viewfinder će se deaktivirati kada:
 
-
na pametnom telefonu postoji dolazni poziv
 
-
se fotoaparat ili pametan telefon isključe
 
-
je memorija puna
 
-
uređaj gubi vezu sa WLAN mrežom
 
-
je Wi-Fi veza slaba ili nestabilna
 
-
ne obavljate operacije približno 5 minuta kada je uređaj povezan