Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
133
Bežična mreža
Korišćenje rezervne kopije za slanje fotografija ili video zapisa
Možete da šaljete fotografije ili video zapise koje ste snimili fotoaparatom 
bežičnim putem na računar.
Instaliranje programa Autom. rez. kop. na 
računaru
Instalirajte program i-Launcher na računaru. (str. 163)
Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.
Kada se pojavi ikona programa Autom. rez. kop., kliknite na 
nju.
• 
Program Autom. rez. kop. se instalira na računar i informacije o 
računaru će biti sačuvane na fotoaparatu. Pratite uputstva na 
ekranu da biste završili instalaciju.
• 
Takođe, možete sačuvati informacije o računaru na fotoaparatu 
povezivanjem računara i fotoaparata putem Wi-Fi veze.
Isključite fotoaparat iz računara.
Pre nego što instalirate program, uverite se da je računar povezan na mrežu.  
Ako veza sa internetom nije dostupna, program morate da instalirate sa 
isporučenog CD-a.
Slanje fotografija ili video zapisa na računar
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 Autom. rez. kop.
• 
Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, dodirnite 
Sledeće.
• 
Morate konfigurisati podatke o računaru za izradu rezervne kopije 
da biste koristili funkciju „Automatsko rezervno kopiranje”. Za 
više detalja pogledajte „Instaliranje programa Autom. rez. kop. 
na računaru.“ (str. 133) Ako je program za automatsko rezervno 
kopiranje instaliran na računaru, informacije o računaru možete 
sačuvati putem USB kabla ili Wi-Fi veze.
• 
Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu 
preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• 
Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, 
fotoaparat automatski pretražuje dostupne uređaje sa pristupnom 
tačkom. (str. 124)
Izbor računara za rezervno kopiranje.
• 
Ako ste prethodno vršili rezervno kopiranje, pređite na sledeći 
korak.