Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
134
Bežična mreža > 
Korišćenje rezervne kopije za slanje fotografija ili video zapisa
Dodirnite OK.
• 
Da biste otkazali slanje, dodirnite Poništi.
• 
Ne možete da izaberete pojedinačne datoteke za rezervno 
kopiranje. Ova funkcija pravi rezervnu kopiju samo od novih 
datoteka na fotoaparatu.
• 
Napredak izrade rezervne kopije će biti prikazan na monitoru 
računara.
• 
Kada je prenos završen, fotoaparat se automatski isključuje u roku 
od 30 sekundi. Dodirnite Poništi da biste se vratili u prethodni 
ekran i sprečili automatsko isključivanje kamere.
• 
Da biste automatski isključili računar nakon završetka prenosa, 
dodirnite Isklj. rač. nakon rez.kop..
• 
Da biste promenili računar za izradu rezervne kopije, izaberite 
.
• 
Kada fotoaparat povežete na WLAN, izaberite pristupnu tačku koja je 
povezana na računar.
• 
Fotoaparat će tražiti dostupne pristupne tačke čak i ako se ponovo povezujete 
na istu pristupnu tačku.
• 
Ako isključite fotoaparat ili uklonite bateriju tokom slanja datoteka, prenos 
datoteka će biti prekinut.
• 
Kada koristite ovu funkciju, na fotoaparatu je onemogućena kontrola okidača.
• 
Možete povezati samo jedan fotoaparat na računar istovremeno za slanje 
datoteka.
• 
Izrada rezervne kopije može se otkazati usled uslova mreže.
• 
Fotografije ili video zapisi mogu se poslati na računar samo jednom. Datoteke 
se ne mogu poslati ponovo èak i ako ponovo povežete fotoaparat na drugi 
raèunar.
• 
Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu 
funkciju.
• 
Pre korišćenja ove opcije morate isključiti Zaštitni zid i sve druge zaštitne 
zidove.
• 
Možete da pošaljete do 1000 novijih datoteka.
• 
Na računaru se ime servera može unositi latiničnim pismom i može sadržati 
maksimalno 48 znakova.
• 
Kada se istovremeno kreira više tipova datoteka, pomoću ove funkcije se na 
računar šalju samo slikovne datoteke (JPG).