Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
135
Bežična mreža
Dodirnite polje Ime, unesite svoje ime, a zatim dodirnite  .
Postavke pošiljaoca
Ime
Sačuvaj
E-adresa
Resetuj
Dodirnite polje E-adresa, unesite e-adresu, a zatim  
dodirnite  .
Dodirnite Sačuvaj da biste sačuvali promene.
• 
Da biste izbrisali informacije dodirnite Resetuj.
Možete promeniti postavke u meniju e-pošte i poslati fotografije ili video 
zapise sačuvane na fotoaparatu putem e-pošte.
Promena postavki e-pošte
U meniju e-pošte možete da promenite postavke za skladištenje 
informacija. Možete i da podesite ili promenite lozinku za e-poštu.  
Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta.
“ (str. 127)
Čuvanje informacija
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 E-adresa.
• 
Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu 
preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• 
Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, 
fotoaparat automatski pretražuje dostupne uređaje sa pristupnom 
tačkom. (str. 124)
Dodirnite 
Dodirnite Postavke pošiljaoca.
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte