Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
136
Bežična mreža > 
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte
Podešavanje lozinke za e-poštu
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 E-adresa.
• 
Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu 
preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• 
Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, 
fotoaparat automatski pretražuje dostupne uređaje sa pristupnom 
tačkom. (str. 124)
Dodirnite 
.
Dodirnite Podešavanje lozinke 
 Uključeno.
• 
Da biste deaktivirali lozinku, dodirnite Isključeno.
Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite OK.
Unesite 4-cifrenu lozinku.
Ponovo unesite lozinku.
Kada se pojavi iskačuća poruka dodirnite OK.
Ako ste izgubili lozinku možete je resetovati izborom opcije Reset na ekranu 
za podešavanje lozinke. Kada resetujete informaciju, prethodno sačuvane 
informacije o postavki korisnika, e-adrese i lista nedavno poslate e-pošte biće 
obrisani.