Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
137
Bežična mreža > 
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte
Promena lozinke za e-poštu
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 E-adresa.
• 
Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu 
preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• 
Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, 
fotoaparat automatski pretražuje dostupne uređaje sa pristupnom 
tačkom. (str. 124)
Dodirnite 
.
Dodirnite Promena lozinke.
Unesite trenutnu 4-cifrenu lozinku.
Unesite novu 4-cifrenu lozinku.
Ponovo unesite novu lozinku.
Slanje fotografija ili video zapisa putem 
e-pošte
Možete da šaljete fotografije ili video zapise sačuvane na fotoaparatu 
putem e-pošte. Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta.
“ 
(str. 127)
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 E-adresa.
• 
Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu 
preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• 
Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, 
fotoaparat automatski pretražuje dostupne uređaje sa pristupnom 
tačkom. (str. 124)
Dodirnite polje Pošiljalac, unesite e-adresu, a zatim  
dodirnite  .
• 
Ako ste prethodno već sačuvali informacije, one će biti automatski 
umetnute. (str. 135)
• 
Da biste koristili adresu iz liste prethodnih pošiljaoca, dodirnite  
 
 adresa.