Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
138
Bežična mreža > 
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte
Dodirnite polje Primalac, unesite e-adresu, a zatim  
dodirnite  .
• 
Da biste koristili adresu iz liste prethodnih pošiljaoca, dodirnite  
 
 adresa.
• 
Dodirnite   da biste dodali dodatne primaoce. Možete da unesete 
najviše 30 primaoca.
• 
Dodirnite   da biste izbrisali adresu sa liste.
Dodirnite Sledeće.
Izaberite datoteke za slanje.
• 
Možete da izaberete najviše 20 datoteka. Ukupna veličina mora biti 
7 MB ili manja.
Dodirnite Sledeće.
Izaberite polje za komentar, unesite komentare, a zatim 
dodirnite  .
Dodirnite Pošalji.
• 
Fotoaparat će poslati e-poruku.
• 
Eak i ako izgleda da je fotografija uspešno, preneta, greške sa nalogom 
za e-poštu primaoca mogu uzrokovati da fotografija bude odbijena ili 
prepoznata kao spam.
• 
Možda nećete moći da pošaljete e-poštu ako mrežna veza nije dostupna ili 
ako postavke vašeg naloga e-pošte nisu tačne.
• 
Ako veličina datoteke premašuje ograničenje ne možete poslati e-poštu. 
Maksimalna rezolucija fotografije koju možete da pošaljete je 2M, a najduži 
video zapis koji možete da pošaljete je video zapis snimljen pomoću 
.  
Ako je izabrana rezolucija fotografije veća od 2M, automatski će biti 
promenjena na nižu rezoluciju.
• 
Ako ne možete da pošaljete e-poruku zbog zaštitnog zida ili postavki za 
potvrdu identiteta korisnika, obratite se administratoru mreže ili dobavljaču 
mrežne usluge.
• 
Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu 
funkciju.
• 
Možete i da pošaljete e-poruku u režimu reprodukcije ako dodirnete  
 
 Deli(Wi-Fi) 
 E-adresa.