Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
141
Bežična mreža
Korišćenje Samsung Link za slanje datoteka
Možete da otpremite datoteke sa fotoaparata na Samsung Link skladište 
na mreži ili pregledate datoteke na Samsung Link uređaju koji je povezan 
na istu pristupnu tačku.
Otpremanje fotografija na Web skladište
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 Samsung Link 
  
Web skladište.
• 
Ako se pojavi poruka sa uputstvom, dodirnite OK.
• 
Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu 
preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• 
Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, 
fotoaparat automatski pretražuje dostupne uređaje sa pristupnom 
tačkom. (str. 124)
• 
Da biste promenili veličinu poslatih fotografija, dodirnite 
 
 
Pošalji veličinu slike.
• 
Ako ste registrovali više od jednog web skladišta, možete ih izabrati 
sa liste ako dodirnete 
 
 Promeni Web skladište.
Unesite ID i lozinku, a zatim dodirnite Prijavi se 
 OK.
• 
Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta.“ (str. 127)
• 
Da biste izabrali ID sa liste, dodirnite   
 ID.
• 
Ako ste se prethodno prijavili na web lokaciju, možete se prijaviti 
automatski.
Da biste koristili ovu funkciju, morate da pomoću računara kreirate 
Samsung Link nalog i nalog sa dodeljenom uslugom skladišta na mreži. 
Nakon kreiranja naloga, dodajte vaš nalog za skladište na mreži na 
Samsung Link.
Izaberite datoteke za otpremanje, a zatim dodirnite 
Otpremanje.
• 
Ako ste registrovali više od jednog veb skladišta, prvo izaberite veb skladište.
• 
Ne možete otpremati video datoteke na Samsung Link web skladište.
• 
Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu 
funkciju.
• 
Možete da otpremite najviše 20 datoteka.
• 
Možete i da pošaljete fotografije u režimu reprodukcije ako dodirnete  
 
 Deli(Wi-Fi) 
 Samsung Link.