Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
142
Bežična mreža > 
Korišćenje Samsung Link za slanje datoteka
Prikaz fotografija ili video zapisa na 
uređajima koji podržavaju Samsung Link
U ekranu režima dodirnite Wi-Fi 
 Samsung Link 
 Okolni 
uređaji.
• 
Ako se pojavi poruka sa uputstvom, dodirnite Da.
• 
Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu 
preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom. 
• 
Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, 
fotoaparat automatski pretražuje dostupne uređaje sa pristupnom 
tačkom. (str. 124)
• 
Možete omogućiti povezivanje samo izabranih uređaja ili svih 
uređaja tako što ćete dodirnuti 
 
 Kontrola DLNA pristupa 
na ekranu.
• 
Kreira se lista datoteka za deljenje. Sačekajte da ostali uređaji 
pronađu vaš fotoaparat.
Povežite Samsung Link uređaj na mrežu, a zatim uključite 
funkciju Samsung Link.
• 
Više informacija potražite u korisničkom uputstvu za vaš uređaj.
Na fotoaparatu omogućite da se Samsung Link uređaj poveže 
sa fotoaparatom.
Na Samsung Link uređaju izaberite fotoaparat za povezivanje.
Na Samsung Link uređaju potražite deljene fotografije ili video 
zapise.
• 
U korisničkom uputstvu za uređaj pronađite informacije o 
pronalaženju fotoaparata i pregledanju fotografija ili video zapisa 
na Samsung Link uređaju.
• 
Video zapisi se možda neće reprodukovati bez prekida zavisno od 
tipa Samsung Link uređaja ili uslova mreže.
Pristupna tačka
S
  Fotoaparat je povezan na TV koji podržava Samsung Link putem WLAN mreže.