Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
144
Bežična mreža
Slanje fotografija pomoću funkcije Wi-Fi Direct
Kada se fotoaparat poveže putem WLAN mreže na uređaj koji podržava 
funkciju Wi-Fi Direct možete slati fotografije ili video zapise na uređaj. Ova 
funkcije možda nije podržana na nekim uređajima.
Uključite opciju Wi-Fi Direct na uređaju.
Pronađite datoteku u režimu reprodukcije na fotoaparatu.
Dodirnite 
 
 Deli(Wi-Fi) 
 Wi-Fi Direct.
• 
U prikazu pojedinačne slike možete slati samo jednu po jednu 
fotografiju.
• 
U prikazu sličica možete izabrati više fotografija. Dodirnite 
Otpremanje kada završite sa izborom fotografija.
Izaberite uređaj iz liste fotoaparata sa Wi-Fi Direct uređajima.
• 
Proverite da li je opcija Wi-Fi Direct uređaja uključena.
• 
Možete i izabrati fotoaparat iz liste uređaja sa Wi-Fi Direct 
uređajima.
Na uređaju, omogućite da se fotoaparat poveže sa uređajem.
• 
Datoteka će se poslati na uređaj.
• 
Možete da pošaljete do 20 datoteka.
• 
Ako nema fotografija u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu 
funkciju.
• 
Ako se ne možete povezati na Wi-Fi Direct uređaj, ažurirajte uređaj sa 
najnovijim firmverom. Ova funkcije možda nije podržana na nekim uređajima.